วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย