คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง 6 ท่าน
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง 6 ท่าน
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง 6 ท่าน
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง 6 ท่าน
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง 6 ท่าน
ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ