โครงสร้างสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน