logo Funddtam

        ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3

          ข้อ 19 ให้มีสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นภายในกรม และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน ดังต่อไปนี้

          1. เป็นฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร

          2. เสนอแผนงานหรือโครงการของกองทุน

          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน

          4. ดำเนินการด้านกฎหมายและคดีของเงินกองทุน

          5. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานของกองทุนเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหาร พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ

          6. จัดทำระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อเสนอต่อกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

          7.  กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน

          8. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารมอบหมาย

446595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
471
950
440921
2763
24060
446595

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007