Untitled Document
ร่วมแสดงความยินดี รองอธิบดีปราโมทย์ งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 1/59 ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง สธ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรม พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559 บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 งานทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
15 ม.ค. 2559 
สธ 0513/153 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย(รศ พญ สมลักษณ์ จึงสมาน) 
15 ม.ค. 2559 
สธ 0513/152 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการทั่วไป (ผอ รพ กุดชุม) 
29 ธ.ค. 2558 
สธ 0513/4859 - คืนเงินประกันสัญญา (นายณัฐ โฆษิตวากาญจน์) 
29 ธ.ค. 2558 
สธ 0513/4858 - คืนเงินประกันสัญญา (ประธานชมรมแพทย์แผนไทย ต ท่าช้าง) 
29 ธ.ค. 2558 
สธ 0513/4857 - คืนเงินประกันสัญญา (ผอ รพ ละงู) 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
9 ก.พ. 2559 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 241/2559 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
8 ก.พ. 2559 
เดินหน้าประเทศไทย "สมุนไพรไทยมาตรฐานสากล" 
2 ก.พ. 2559 
ไม่ระบุ ข่าวฝากจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2 ก.พ. 2559 
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
22 ม.ค. 2559 
สธ 0509/ว.132 ข้อมูลวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
10 ก.พ. 2559 
มหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี 2559 กาฬสินธุ์ 
10 ก.พ. 2559 
ผลักดันแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
8 ก.พ. 2559 
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 ปี 2559 
18 ม.ค. 2559 
เอกสารประกอบการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและกาแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาคและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี 2559
18 ม.ค. 2559 
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการไทยเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 9 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
21
  เมื่อวานนี้
24
  เดือนปัจจุบัน
371
  เดือนที่ผ่านมา
728
  ปีปัจจุบัน
1,099
  ปีที่ผ่านมา
13,220
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542
>>>>>>