Untitled Document
อธิบดีเยี่ยมชม สนง.กองทุน 3 ตค 59 ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ วันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 14 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558 วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 มีนาคม 2559 กรมการท่องเที่ยวดูงานสำนักงานบริหารกองทุนฯ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดชัยนาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมแสดงความยินดี รองอธิบดีปราโมทย์ งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 1/59 ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง สธ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรม พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559 บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 งานทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
Error Query [SELECT * FROM newspay order by FilesID DESC Limit 0,5]